Z mi?o?ci do gór

 

Z mi?o?ci do kogo?, mo?na zrobi? wiele. Tak samo jest w przypadku mi?o?ci do gór lub wody. Ka?dy kto kocha przyrod?, lubi przebywa? na ?wie?ym powietrzu. Osoby kochaj?ce góry, z pewno?ci? lubi? si? po nich wspina?, lub w?drowa?, przy okazji zdobywaj?c kolejne szczyty. Wiele szczytów mo?na zdoby? w?druj?c latem, po nieo?nie?onych stokach. Nawet na Giewont, mo?emy swobodnie wej??, bez wi?kszych przeszkód. Jednak ka?dy mi?o?nik gór, chcia?by cho? raz zobaczy? Himalaje, które zdecydowanie trudniej jest zdoby? ni? nasze polskie Tatry. Nie ka?dy musi by? himalaistom, czy alpinistom, aby móc zobaczy? najwy?sze górskie szczyty. Wystarczy przecie?, ?e wybierzemy si? w rejony Nepalu czy Chin. Tak?e w Pakistanie oraz Indiach i Bhutanie istnieje mo?liwo?? zobaczenia Himalajów. Wiele biur podró?y organizuje tzw. trekkingi u stóp najwy?szych górskich szczytów. Je?li wi?c mamy ochot? zobaczy? Annapurn? lub Sziszapangm?, koniecznie dowiedzmy si? na ten temat czego? wi?cej. Z mi?o?ci do gór, wiele osób odda?o swoje ?ycie. Jednak je?li chcemy je tylko zobaczy?, to mo?emy to zrobi? z jednym z biur podró?y.

Tak? niew?tpliw? mi?o?? do gór i heroiczn? postaw? pokazali dwaj alpini?ci Piotr Morawski i Simone Moro, ktorzy o godzinie 13:15 czasu nepalskiego w dniu 14 stycznia 2005 jako pierwsi Polacy zim? stan?li na szczycie góry Shisha Pangma (o wysoko?ci bagatela 8027 m n.p.m.). By?o to dok?adnie pierwsze zimowe wej?cie na ten szczyt (poprzez zimowe rozumiemy takie, które by?o dokonane podczas trwaj?cej tam kalendarzowej zimy) od bagatela 16-tu lat! Co warte podkre?lenia, wszystkie dotychczasowe wej?cia na ten szczyt nale?? w?asnie do Polaków, natomiast dzi?ki heroicznej postawie Piotra Morawskiego jeszcze jeden zimowy szczyt o?miotysi?cznika nale?y równie? do naszych rodaków! Zas?uguje to na szczególn? uwag?, poniewa? mimo, ?e z racji bycia lodowcem ?nieg zalega tam przez ca?y rok, to jednak wyprawa w okresie zimowym jest wielokrotnie trudniejsza i tylko nieliczni i najlepiej przygotowani s? w stanie osi?gn?? cel. Szczególnie warto podrke?li? to, ?e prób? zdobycia Shishy Pangmy w okresie zimowych wiele osób przep?aci?o swoim ?yciem.