W himalajach jest zimno brr

 

Wiadomo ?e ka?dy z nas je?li chce si? ju? wybra? w góry niekoniecznie nasze polskie rodzime szuka takich odpowiednich gór, które mog?y by dzisiaj zapewni? nam wiele atrakcji. Na pewno doskona?ym wyborem w tej kwestii by?yby himalaje gdy? s? to w ko?cu jedne z najwa?niejszych górach ?wiata. Himalaje oddzielaj? Nizin? Hindusta?sk? od Wy?yny Tybeta?skiej gdy? de facto góry granicz? z Tybetem. Klimat znajduj?cy si? w górach jest ró?ny w lecie panuj? tam bardzo du?e opady deszczu co w sumie nie dziwi gdy? góry znajduj? si? w strefie zwrotnikowej. Poniewa? szczyty w himalajach s? du?e nawet Sziszapangma osi?ga ponad 8000 to w lecie temperatura spada tam do -25 a w ziemie nawet do ? 40 co oznacza ?e jest tam naprawd? zimno. Co wi?cej w ziemie wyst?puj? tam nader cz?sto ró?ne huraganowe wiatry w których to wiatr wieje z bardzo du?? pr?dko?ci? która dochodzi do 150 km/h, co sprawia ?e w ka?dej chwili mo?e nast?pi? tak gwa?towne za?amanie si? pogody niezale?nie od pory roku.

Wszelkie wahania pogodowe tworz? niejednokrotnie bardzo niebezpieczne dla alpinistów sytuacje. Tylko do 2009 roku, a? 24 osób zmar?o z ró?nych powodów (w tym odmro?enia) podczas wspinaczki na Shishapangma. Do tej grupy zaliczaj? si? tak?e Alex Lowe i Dave Bridges (obaj pochodzili z USA), a tak?e Bruno Carvalho w 1999 roku, który by? s?ynnym weteranem portugalskiej alpinistyki. Niemniej jednak, Shishapangma to jeden z ?atwiejszych o?miotysi?czników do wspinaczki (jednak wszystkie o?miotysi?czniki z natury nie nale?? do ?atwych!). Najbardziej standardowa trasa wznosi si? od strony pó?nocnej i szczyci stosunkowo ?atwym dost?pem, gdzie wspinaczka docelowa mo?liwa jest z obozu zlokalizowanego na wysoko?ci 5000 m (odpowiada to wysoko?ci 16400 stóp). Trasy na stromym zboczu cz??ci po?udniowo-zachodniej s? zdecydowanie bardziej wymagaj?ce technicznie (a tak?e logistycznie) - sk?adaj? si? z trasy o d?ugo?ci 2200 metrów (czyli 7,218 stóp) wznosz?cej si? na 50-stopniowym nachyleniu.

Poni?ej znajduj? si? informacje na temat ?rednich warto?ci temperatur w uj?ciu rocznym na obszarze Nepalu, gdzie znajduj? si? cz??? najwa?niejszych szczytów Himalajów. Przedstawione poni?ej temeratury przedstawiaj? warto?ci ?rednie dla okre?lonych miesi?cy i konkretnych cz??ci regionu:

  • 16°C, stycze?, Równina Taraj
  • 4° C, stycze?, doliny himalajskie
  • 30° C, maj, Równina Taraj
  • 26° C, czerwiec, Pokhara
Warto doda?, ?e przedstawione powy?ej warto?ci dotycz? terenów równinnych, tereny zlokalizowane wy?ej odnotowuj? znacznie ni?sze temperatury, nawet do minus czterdziestu stopni celsjusza zim? lub minus dwudziestu w okresie letnim.

Roczna suma opaów atmosferycznych wynosi odpowiednio:

  • 4000 mm - w rejonie po?udniowego zbocza Wielkich Himalajów
  • 2000-2500 mm - na obszarze góry Siwalik i Mahabharat
  • 1000-1900 mm - w rejonie Równiny Taraj

Co warte podkre?lenia, znaczna cz??? opadów ma miejsce podczas monsunu letniego, który najcz??ciej wyst?puje pomi?dzy czerwcem i wrze?niem.