Zdob?d? szczyty!

 

Dla wielu osób wspinaczka to hobby. Takie osoby cz?sto wspinaj? si? na ska?kach np. takich jakie mo?emy spotka? w Jurze Krakowsko ? Cz?stochowskiej. Najcz??ciej jednak relaksuj? si? na sztucznych ?ciankach wspinaczkowych - te mo?na cz?sto znale?? w du?ych miastach, wiele z nich zlokalizowano nawet w du?ych centrach handlowych. Jednak dla drugiej grupy osób kochaj?cych wspinaczk?, nie jest to tylko hobby, a sposób na ?ycie. Niektórzy rozwijaj? to stwierdzenie jeszcze dalej, okre?laj?c wspinaczk? nie tylko sposobem na zycie, co wr?cz ca?ym swoim ?yciem Takie osoby bardzo cz?sto wspinaj? si? po prawdziwych górach, które bywaj? gro?ne i niebezpieczne. Ka?da wyprawa wymaga wielomiesi?cznych treningów i przygotowa?, jednak po zdobyciu kolejnego szczytu, czuje si? spe?nienie - uczucie którego przeci?tny zjadach chleba mo?e nigdy nie do?wiadczy?. W?a?nie takie osoby cz?sto decyduj? si? na powa?n? wypraw? w Himalaje. Je?li chcemy zdoby? jeden z o?miotysi?czników, powinni?my wybra? metod? ma?ych kroczków i na pocz?tku pomy?le? o zdobyciu najni?szego ze szczytów. Tym szczytem jest Sziszapangma, która jest bardziej rozs?awiona ni? Mount Everest. Wszystko przez ksi??k? oraz film, pod wspólnym tytu?em ?Siedem lat w Tybecie?. Wzruszaj?ca historia przedstawiona w ksi??ce, a do tego krajobrazy pokazane w filmie z pewno?ci? zach?c? niejednego alpinist? do zdobycia w?a?nie tego szczytu Himalajów.

Na trasie "standardowej", wspinacze mog? za?o?y? baz? ju? na wysoko?ci 5700m (ca?e 18km od kierownictwa obozu), a pó?niej w miar? zdowywania szczytu obóz 1 na 6300 metrach wysoko?ci, obóz 2 na 7000m i obóz 3 na 7400m. Wi?kszo?? trasy jest niestety pokryta ?niegiem, co wymaga specjalnego ekwipunku. Nie ma ?adnego problemu aby doj?? do obozu 2, jedynie szczelin skalne mog? by? w tym rejonie niebezpiecznie du?e. Mi?dzy bazami C2 i C3 trzeba wspi?? si? przez ca?kiem strome zbocze. Po C3, a? do szczytu ca?a trasa pozostaje stroma, ale na szcz??cie niezbyt trudna. Wi?kszo?? alpinistów zatrzymuje si? na szczycie centralnym i nie planuje z tego miejsca przechodzi? do g?ównego szczytu. Dzieje si? tak dlatego, ?e ju? samo dotarcie do tego punktu jest niejednokrotnie bardzo wymagaj?ce i w szybko weryfikuje pierwotne za?o?enia ekspedycji. Je?li nasze przygotowania do wyprawy nie by?y wystarczaj?co d?ugie i dok?adne, wówczas mo?emy do??czy? do grupy alpinistów, którzy sko?cz? swoj? wypraw? na poziomie bazy C3.