Wyprawa w himalaje

 

Wybra? si? na drugi koniec ?wiata, aby zobaczy? Himalaje, mo?na z trzech powodów. Pierwszy to ch?? ujrzenia z daleka tych niesamowitych gór i mo?liwo?? podziwiania Mount Everestu, czyli najwy?szej góry ?wiata. Drugim powodem jest trekking w Himalajach. Trekking przeznaczony jest dla wszystkich osób, kochaj?cych góry, jednak w bardziej przyziemnej formie. W trekkingu nie ma obawy o ludzkie ?ycie tak jak ma to miejsce w przypadku wspinaczki. W?a?nie wspinaczka to trzeci powód dla którego warto wybra? si? w Himalaje. Jednak je?li chcemy zdoby? szczyty Himalajów, musimy by? do tego bardzo dobrze przygotowani, zarówno pod wzgl?dem kondycji fizycznej, zdrowia, umiej?tno?ci i sprz?tu. Wykonanie bada? lekarskich, w szczególno?ci wydolno?ciowych (serce i p?uca) powinno by? uwie?czeniem naszych d?ugich przygotowa? i potwierdzeniem ?e jeste?my w stu procentach przygotowani do tak ci??kiej i wymagaj?cej wyprawy. Tylko prawdziwi alpini?ci, którzy ju? nie raz zdobywali górskie szczyty w innych rejonach ?wiata, poradz? sobie z wej?ciem na szczyty Himalajów. Je?li do nich nie nale?ymy warto wybra? si? na trekking. Prze?yjemy prawdziw? przygod? i zyskamy mo?liwo?? zobaczenia takich szczytów jak Mount Everest, Annapurna czy Sziszapangma.

Wybieraj?c si? w Himalaje warto pami?ta? o zapoznaniu si? z lokalnymi regulaminammi dotycz?cymi wspinaczki. I tak przyk?adowo regulamin Mount Everestu prezentuje si? nast?puj?co:
1. Korzystanie z ??czno?ci radiowej jest dozwolone, trzeba jednak przekaza? jeden odbiornik reprezentantom Pa?stowym, aby mogli s?ysze? rozmowy alpinistów,
2. Do dnia 10 maja ka?dego roku zakazane jest u?ywanie telefonów satelitarnych oraz Rbgan,
3. Do dnia 10 maja nie wolno te? korzysta? z aparatów fotograficznych i kamer,
4. Do dnia 10 maja zabronione jest wspinanie si? powy?ej obozu drugiego, chocia? lokalni Szerpowie mog? oczywi?cie montowa? por?czówki, ale jedynie mi?dzy godzinami 6 i 18,
5. W Gorak Shep znajduje si? posterunek, na którym wszyscy trekkersi b?d? zobowi?zani ka?dorazowo pozostawi? aparaty fotograficzne.