W internecie znajdziemy wiele informacji o górach

 
W sieci znale?? mo?emy liczne informacje odno?nie tego jak w?a?ciwie przygotowa? si? do wyprawy na o?miotysi?cznik. Znajdziemy te? informacje logistyczne, oraz techniczne jak tak? wypraw? zorganizowa?. Oprócz kosztów zwi?zanych z ubezpieczeniami medycznymi, ekwipunkiem i wizami pojawia si? kolejna op?ata, o której z pewno?ci? wiele osób nie wie. Okazuje si?, ?e istniej? op?aty za wspinaczk? na tak wysokie szczyty, co wi?cej niestety nie nale?? do najni?szych. I tak w przeciwie?stwie do Nepalu, gdzie p?acisz si? jedynie jednorazow? op?at? za wej?cia na o?miotysi?czniki w tym przypadku z racji tego, ?e Tybet podlega Chinom nale?y si? spodziewa? op?at znacznie wy?szych. ??cznie nale?y zap?aci? oko?o 3000 dolarów za zezwolenia oraz dodatkowe koszty wymienione poni?ej. Trzeba równie? pracowa? z CTMA (Chi?sko-Tybeta?ska Organizacja do spraw Wspinaczki). Organizacja ta jest odpowiedzialna za wszystkie pozwolenia, jeepy i inne ?rodki transportu, hotele, a tak?e inne sprawy organizacyjne w Tybecie.

Ponadto, mo?na spodziewa? si? niektórych lub wszystkie z nast?puj?cych kosztów:
Asystenci wspinaczkowi:
Klasa A = 2600 dolarów (USD) ka?da osoba
Klasa B = 2100 dolarów (USD) ka?da osoba
Ceny nie zawieraj? premii za wej?cie na sam szczyt, która wynosi co najmniej 200 dolarów

Nepalscy pomocnicy:
Klasa A = 3500 dolarów (USD) ka?da osoba
Klasa B = 3000 dolarów (USD) ka?da osoba
Podobnie jak w przypadku asystentów, równie? i te ceny nie zawieraj? premii za szczyt, która równa si? kwocie co najmniej 200 dolarów

Dzisiaj wspó?cze?ni alpini?ci u?ywaj? jak najlepszego sprz?tu ale nie chodzi tylko o sam sprz?t do wchodzenia na góry. Dzisiejsza grupa alpinistów znajduje si? tak?e na stronach internetowych w sieci, gdzie tworz? oni grupki które pozwalaj? innym ludziom na przeczytanie tego co oni do?wiadczyli w trakcie wchodzenia na Sziszapangm? w himalajach. Wiele osób czytaj?c takie relacje b?dzie zaskoczona jak mo?na sobie poradzi? z trudno?ciami losu no i z?? pogod? która jest tam praktycznie ca?y czas. Nic wi?c dziwnego ?e pobyt w Himalajach niektórzy uznaj? za absurdalny, jednak ludzie którzy chocia? raz weszli na te 14 najwy?szych szczytów mog? z ca?? pewno?ci? cieszy? si? z tego ?e by?a to ich najlepsza przygoda w ca?ym ich ?yciu. Co wi?cej w sieci mo?emy w ka?dej chwili znale?? tak?e informacj? na temat innych gór oraz szczytów. Warto jednak zawsze skupi? w pe?ni uwag? na tym o w rzeczywisto?ci daj? nam te informacje, mog? by? one pomocne dla osoby która dopiero zaczyna to hobby.