W himalajach jest zimno

 
Je?li wybieramy si? na wycieczk? w Himalaje to trzeba pami?ta? ?e w tym miejscu nie jest zbyt ciep?o a to oznacza ?e musimy odpowiednio dobra? nasze ubranie do warunków pogodowych jakie tam teraz obecnie panuj?. Wiadomo ze musimy ubra? co? grubego co w jaki? sposób ochroni nas przed zimnem, przecie? nie jedziemy tam spacerowa? tylko zdobywa? szczyty a nawet zdobycie takiego szczytu jak Sziszapangma jest dzisiaj trudnym zadaniem, z którym mog? si? dzisiaj zmaga? tylko n najbardziej do?wiadczeni taternicy. Wiadomo ?e tu nie chodzi tylko o sam sprz?t który musi by? najwy?szej klasy ale te? o umiej?tno?ci pomimo tego ?e Sziszapangma jest najmniejszym szczytem nie oznacza to ?e szczyt ten nie jest niebezpieczny, jest to realne zagro?enie dla osób które próbuj? w jaki? sposób zdoby? ten szczyt. Pomimo tych nie do ko?ca korzystnych warunków zawsze mo?emy uczestniczy? w wyprawie z kim? kto ju? ma znacznie wi?ksze do?wiadczenie w wspinaniu si? na góry, zw?aszcza tak wysokie góry.

Pasmo Himalajskie oddziela Nizin? Hindusta?sk? od znajduj?cej si? nieopodal Wy?yny Tybeta?skiej. Cz??? po?udniowa tych stoków znajduje si? pod wp?ywem okresowo wiej?cych wiatrów typu monsun (wiatry te cz?sto wyst?puj? w okolicach pasm górskich). W okresie letnim cz?sto pojawiaj? si? tu obfite opady deszczu, lub w cz??ciach wy?szych - tylko i wy??cznie ?niegu. Dla odmiany pó?nocna cz??? stoków znajduje si? w strefie mocnego oddzia?ywania klimatu zwrotnikowego, który na ogó? jest ch?odny i suchy, przez co klimat tam jest odmienny od tego w cz??ci po?udniowej. Na znaczynych wysoko?ciach powy?ej sze?ciu tysi?cy metrów temperatury nie spadaj? poni?ej -25 °C w okresie letnim, natomiast zim? temperatura potrafi spa?? nawet do -40 °C. W czasie monsunu zimowego, zaczynaj?cego si? na ogó? na pocz?tku listopada, mog? pojawi? si? wiatry huraganowe (g?ównie z kierunku pó?nocnego), których pr?dko?? mo?e osi?ga? nawet 150 km/h, wi??? si? one najcz??ciej z gwa?town? zmian? i za?amaniem pogody.