Tego widoku si? nie zapomina

 
Shishapangma jest czternastym najwy?szym szczytem ?wiata, jest te? uwa?ana przez wielu za jedn? z najprostszych gór powy?ej 8000m, na które mo?na si? wspina?. Shisha Pangma jest najwy?szym szczytem w rejonie Himal Langtang, a znajduje si? na pó?noc od Katmandu po stronie Tybetu w Himalajach Wysokich. Szczyt góry charakteryzuje si? d?uga, strom? i skalist? po?udniow? twarz?. Indyjsko-nepalska nazwa szczytu brzmi "Gosaitan", co oznacza "miejsce ?wi?te". Nazwa tybeta?ska tej góry to "Xixapangma", której dos?owne znaczenie to "Góra z widokiem na trawiastych równinach".

Shisha Pangma by?a ostatnim zdobytym przez alpinistów o?miotysi?cznym szczytem. Pierwszego wej?cia dokona? Hsu Ching i jego zespó? chi?skiej ekspedycji w 1964 roku. Zespó? sk?ada? si? z Chang Chun-jena, Wang Fu-Zhou Chen San, Cheng Tien-liang, Wu Tsung-Yue Sodnam Doji, Migmar Trashi, wraz z Doji i Yonten. Shisha Pangma zosta?a ostatecznie otwarta dla zagranicznych zespo?ów dopiero w roku 1980. Pierwsza ameryka?ska wspinaczka mia?a miejsce we wrze?niu 1983 roku, poprzez wej?cie od strony twarzy pó?nocno-wschodniej, przez trzech alpinistów: Mike Browning, Chris Pizzo i Glenn Porzak. Do roku 2003 zarejestrowano jedynie 201 udanych wej?? na Shishe Pangme w g?ównej szczytu), z tego by?o a? 19 ofiar ?miertelnych. W styczniu 2000 roku, ponad 434 osoby wyruszy?y na wspinaczk? na centralny szczyt, ale tylko 165 osób dotar?o do g?ównego szczytu. Cz?sto zdarza?o si?, ?e bardzo blisko osi?gni?cia celu ekspedycje musia?y rezygnowa? z powodu gwa?townych i nieprzewidywalnych zmian pogody, w szczególno?ci intensywnych i uniemo?liwiaj?cych w?drówk? opadów ?niegu.

Je?li lubimy podró?owa? to naszym najcz?stszym obiektem jaki odwiedzamy co roku s? ró?ne ciekawe góry. Nie mo?emy si? jedynie ogranicza? jedynie do naszych polskich gór, powinni?my z uwag? przyjrze? si? zagranicznym górom i wielkim szczytom. Na pewno Sziszapangma nale?y do takich du?ych szczytów pomimo tego ?e jest to najmniejszy o?miotysi?cznik w ca?ym pasie górskim Himalajów. Mimo wszystko co? sprawia ?e tamte tereny s? warte odwiedzenia pomimo swoich temperatur, które na pewno w ?aden sposób nie s? zach?caj?ce, a tendencja wygl?da nast?puj?co im wy?ej tym zimniej, co na pewno w ?aden sposób nie zach?ca do spacerów tak. Jednak wspó?czesny alpinista widzi w tym szczycie czy te? górze du?e wyzwanie któremu chce dzi? podo?a?, jest to bardzo wa?na rzecz jednak nie zawsze uda nam si? dopi?? w pe?ni naszego celu jakim jest zdobycie Sziszapangma. To tak naprawd? zadanie tylko i wy??cznie dla najlepszych którzy ju? maj? do?wiadczenie w zdobywaniu tak trudnych, i wymagaj?cych szczytów ?wiata.