Sziszapangma i inne o?miotysi?czniki

 

Podró? w Himalaje, to jedna z tych podró?y, których si? nie zapomina. Wiele biur podró?y, specjalizuje si? w organizacji ekstremalnych wycieczek. Ich ceny s? nieraz bardzo wysokie, jednak czego nie robi si?, aby spe?ni? swoje marzenia? Na takich wycieczkach najcz??ciej podró?uje si? u podnó?a jednego z o?miotysi?czników. Je?li chcieliby?my, który? zdoby?, samodzielnie nale?a?oby przygotowa? ca?? wypraw?. Trekking w Himalajach przeznaczony jest dla prawdziwych pasjonatów, jednak nie ma tutaj ogranicze? wiekowych. Warto pozna? bli?ej Himalaje, zanim stanie si? z nimi twarz? w twarz. Najni?szy ze szczytów mierzy 8013 m n. p. m. Szczytem tym jest Sziszapangma. Warto doda?, ?e najwy?szy szczyt Tatr, po?o?ony w Polsce to Rysy, których wysoko?? szacuje si? na 2499 m n. p. m. Jak wida? ró?nica pomi?dzy nimi jest ogromna. Sziszapangma to przecie? najni?szy z o?miotysi?czników i warto o tym pami?ta?. Najwy?szy natomiast jest oczywi?cie Mount Everest, czyli Czomolungma, którego wysoko?? wynosi 8848 m n. p. m.

Najlepszy czas na wspinaczk? na Shishapangma jest w kwietniu / maju i ewentualnie w ostateczno?ci ekspedycj? mo?na rozpocz?? te? w czerwcu. Drugi sezon jest po opadach monsunowych i zaczyna si? dopiero w pa?dzierniku. Czas trwania wi?kszo?ci wypraw w góry wynosi 4-6 tygodni. Ze wzgl?du na wysokie koszty logistyczne takie jak przelot, a tak?e wysokie koszty lokalne (podatki i op?aty za wspinaczk?) rzadko zdarzaj? si? wyprawy krótsze ni? 15 dni. Na stronie internetowej organizatora wyprawy z pewno?ci? znajdziemy komplet niezb?dnych informacji, bardzo cz?sto jest to nawet w formie dok?adnej rozpiski ka?dego dnia wyprawy. Mo?emy wtedy przygotowa? nasz ekwipunek oraz kondycj? idealnie pod ten konkretny wyjazd. W przypadku braku informacji, które nas interesuj? nie bójmy si? pyta? - organizator z pewno?ci? udzieli nam informacji, które potrzebujemy! Pami?tajmy, ?e kupuj?c wycieczk? w pakiecie posiadamy ubezpieczenie a tak?e opiek? organizatora, którego obowi?zkiem jest zapewnienie nam wszystkiego, co b?dzie nam potrzebne. Tak?e je?li b?dziemy potrzebowali pomocy medycznej mo?emy skorzysta? z wykupionego ubezpieczenia i w ramach tej opieki uzyska? niezb?dn? pomoc.