Szczepienia, wizy, baga? ? czyli wszystko o trekkingu w Himalajach

 
Je?li chcieliby?my na w?asne oczy zobaczy? takie górskie szczyty jak Mount Everest, K2, Annapurna czy Sziszapangma i kochamy góry, koniecznie powinni?my wybra? si? na trekking u podnó?a jednej z gór. Widoki jakie tam zobaczymy b?d? niezapomniane, a ca?a wyprawa, mo?e by? czym? co przytrafia si? w ?yciu tylko raz. Na tak? wypraw?, najlepiej wybra? si? z do?wiadczonym w takich wyprawach biurem podró?y. Pami?tajmy, ?e to podró? prawie na drugi koniec ?wiata i b?dziemy potrzebowa? wielu rzeczy. Przede wszystkim wiza. Zdob?dziemy j? przy wje?dzie, jednak niezb?dne b?d? do tego zdj?cia. Bardzo cz?sto wymagane jest równie? pozwolenie na trekking. W podr?cznej apteczce powinno znale?? si? co? na powa?niejsz? chorob? jak angina, ale tak?e na biegunk?. Z powodu innej flory bakteryjnej w wodzie mo?e si? ona zdarzy?. Zaleca si? szczepienia na wirusowe zapalenie w?troby typu A i B, jednak nie s? one oficjalnie wymagane. Nie zapomnijmy zabra? ze sob? tak?e kremu z bardzo wysokim filtrem, a tak?e okularów s?onecznych.
Oficjalne wymogi i zalecenia odno?nie viz prezentuj? si? nast?puj?co: wszystkie narodowo?ci musz? uzyska? wiz? do Nepalu! Jest mo?liwe, aby obywatele Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Australii, Kanady i USA otrzymali wizy w momencie przyjazdu, jednak w przypadku odmowy wydania wizy w porcie lotniczym nie b?dzie mo?liwo?ci kontynuacji podró?y, jest to wi?c decyzja na w?asn? odpowiedzialno??.
Aby otrzyma? wiz? po przylocie b?dzie potrzebny paszport wa?ny co najmniej 6 miesi?cy, a tak?e przynajmniej 2 zdj?cia paszportowe oraz uiszczenie op?aty wizowej w wysoko?ci oko?o USD 50 - 80 dolarów w gotówce. Aby uzyska? obecne koszty wizowe warto zwróci? si? przed wyjazdem do nepalskiej ambasady. Warto pami?ta?, ?e jest te? podatek za wyjazd do Nepalu, uiszczany w Kathmandu na lotnisku w wysoko?ci oko?o 22 dolarów. Nale?y pami?ta?, ?e niektóre wycieczki np. Hiighlights Lhasy odwiedzaj? Nepal dwukrotnie, a wi?c ca?kowita op?ata b?dzie wynosi?a oko?o 44 dolarów. Nale?y te? pami?ta?, ?e wymogi wizowe mog? ulec zmianie w ka?dym momencie, a zamówienie wizy jest obowi?zkiem podró?nego. Nale?y z odpowiednim wyprzedzeniem wype?ni? i odes?a? formularz rezerwacji, poniewa? b?dziemy musieli w nim poda? numer paszportu, dat? urodzenia dla wszystkich zezwole? i lotów wewn?trznych.