Nic nie trwa wiecznie

 

Je?li cz?owiek interesuje si? ciekawymi wiadomo?ciami to zapewne ju? wie ?e Himalaje nie wygl?daj? ju? tak samo jak kiedy?. Co staje si? nag?ym powodem zmian w tych wspania?ych górach? Otó? zmiana klimatu która staje si? coraz bardziej widoczna, wystarczy tylko zerkn?? okiem na doniesienia gazet ?e powoli lodowce wysokogórskie (wiele z nich zlokalizowanych jest w?a?nie w Himalajach) zaczynaj? topnie? pod wp?ywem innych warunków atmosferycznych. Jest to wielkie zagro?enie dla takich szczytów jak Sziszapangma mo?e z tego powodu ?e to najni?szy znajduj?cy si? tam szczyt w?ród o?miotysi?czników Himalajskich. Taki proces jest bardzo niebezpieczny gdy? zagra?a to innym ludziom je?li do roku 2035 proces b?dzie post?powa? w takim tempie jak teraz to do tego czasu pokrywa ?nie?na, czy lodowiec przestanie w tym rejonie istnie?, z pewno?ci? jest to bardzo wa?ny alarm, i trzeba jak najszybciej zrobi? co? aby nie zachwia? równowagi Himalajów. A jak wiadomo wszystkiemu winna jest dzia?alno?? cz?owieka w tych rejonach, dlatego opami?tajmy si? nim zniszczymy co? tak pi?knego jak Himalaje. Dzia?alno?? proekologiczna, w szczególno?ci licznych fundacji i organizacji na szcz??cie zaczyna te problemy dostrzega? i coraz g?o?niej bije na alarm, pytanie tylko czy rz?dy najwa?niejszych pa?stw b?d? sk?onne do wspó?pracy i wprowadzenia dzia?a? maj?cych na celu zahamowanie procesu globalnego ocieplenia klimatu...

Dzia?alno?? cz?owieka to tak?e emisja gazów cieplarnianych powoduj?ca stopniowe ocieplenie klimatu i topnienie lodowców. Co ciekawe, wszystkie lodowce znajduj?ce si? w himalajskim ?a?cuchu o nazwie Karakorum przecz? tej teorii, bowiem w ostatnich latach wr?cz lekko zwi?kszy?y swoj? mas?! Wynika tak z najnowszych bada?, które opublikowane zosta?y w popularnym pi?mie "Nature Geoscience". Jest to niebywa?e wr?cz odkrycie, ktore oznacza, i? wp?yw ocieplenia klimatu nie jest a? tak niekorzystny jak pierwotnie przewidywano. Co wi?cej, okaza?o si?, ?e pasmo górskie Karakorum nie jest wcale modelowym przyk?adem tego typu trendów, wi?zanych przez wi?kszo?? naukowców z teori? ocieplenia globalnego. Zgodnie z wypowiedzi? eksperta lodowce na Karakorum wbrew oczekiwaniom odnotowa?y nieznaczny przyrost swojej masy ju? na pocz?tku XXI wieku, co jasno i wyra?nie wskazuje, ?e ich centralne i wschodnie cz??ci nie s? jednak reprezentatywne dla ca?ego pasma Himalajów.