Najni?szy o?miotysi?cznik

 
Tak, to prawda - Sziszapangma to najni?szy o?miotysi?cznik na ?wiecie. Brzmi to nieco przewrotnie, jednak szczyt ten mierzy dok?adnie trzyna?cie metrów ponad magiczn? barier? o?miu tysi?cy metrów nad poziomem morza. I cho? jest to oficjalnie przyj?ta warto?? wci?? znale?? mo?emy ?ród?a które górze tej daj? nieco wi?cej - bo od 8027, nawet do 8046 metrów. Shishapangma, bo tak zapisujemy jej nazw? w j?zyku angielskim znajduje si? w Tybecie na obszarze Himalajów Wysokich, jedyne 120 kilometrów w kierunku pólnocnego zachodu od najwy?szego szczytu ?wiata, czyli Mount Everestu. Indyjskie S?u?by Topograficzne w swoich oznaczeniach nada?y Shishypangmie numer 23, a sama góra przez bardzo d?ugi czas figurowa?a pod sanskryck? nazw? oznaczaj?c? miejsce ?wi?tych, czyli "Gosainthan". Obecnie u?ywana nazwa wywodzi si? ze ?rodowisk Tybetu i oznacza dok?adnie "Gra?, która le?y tu? nad Trawiast? Równin?". Wierzcho?ek Sziszypangmy sk?ada si? z pot??nego masywu, który przez ca?y rok przykrywa lodowiec i znajduj?cy si? na nim wieczny ?nieg. Dodatkowo, w pó?nocnej cz??ci tej góry znajduje si? rzeka Arun, wchodz?ca w sk?ad dorzecza Gangesu.

Ka?dy zna Mount Everest. Wi?kszo?? osób, potrafi wymieni? jeszcze kilka innych o?miotysi?czników. Zw?aszcza te najwy?sze s? nam najbardziej znane jak K2. Jednak nie ka?dy jest wstanie odpowiedzie? na pytanie, który z o?miotysi?czników jest najni?szy? Tym o?miotysi?cznikiem jest Sziszapangma le??ca w Himalajach. Góra ta mierzy 8013 metrów. Je?li chcieliby?my j? zobaczy? na ?ywo, musieliby?my wybra? si? do Chi?skiej Republiki Ludowej. Konkretnie zobaczy? j? mo?emy w Tybecie. Sziszapangma oddalona jest o 120 kilometrów od najwy?szego szczytu ziemi Mount Everestu. Ze wzgl?du na to, ?e Sziszapangma jest najni?szym o?miotysi?cznikiem, zosta?a zdobyta jako ostatnia. Dopiero w 1964 roku, szczyt Sziszapangma zosta? zdobyty. Pierwszymi zdobywcami tej góry byli Chi?czycy. Polacy tak?e wspinali si? na t? gór?, a pierwszym polakiem, który stan?? na szczycie Sziszapangma by?a Wanda Rutkowska wraz z Ryszardem Wareckim. Sta?o si? to w 1987 roku. W tym samym roku gór? t? zdobyli Jerzy Kukuczka i Artur Hajzer.