Himalaje zdobyte przez cz?owieka

 
Nie ma takiej góry na któr? nie wlaz? by cz?owiek to chyba bardzo oczywista i jasna sprawa po przecie? dzisiaj nikt nie móg?by si? pochwali? swoimi osi?gni?ciami gdyby nie lata do?wiadczenia zdobywanego na mniejszych górach. Tak w?a?nie to cz?owiek tworzy? histori?, w momencie zdobycia najwy?szego masywu górskiego takiego jakim na pewno s? Himalaje mo?na to bardzo ?atwo wyró?ni?, zw?aszcza je?li popatrzymy na karty historii które z pewno?ci? s? dla nas bardzo ciekawe. Wyprawy na tak wa?ne szczyty zawsze by?y organizowane wiosn? lub jesieni? Zim? wspinaczki bywa?y bardzo trudne i niebezpieczne ale na pewno Polacy którzy maja wk?ad w wielkie zdobycia szczytów nie musz? si? w ?aden sposób ba?. Tacy Polacy jak Jerzy Kukuczka, czy te? Piotr Pustelnik zdobyli wszystkie najwa?niejsze o?miotysi?czniki w historii. Przez to stali si? oni jednocze?nie Najwybitniejszymi Himalaistami w naszej historii, co sprawi?o ?e czas zdobywania najwa?niejszych szczytów na ?wiecie by? nam bardzo pomocny.

Dnia 30 wrze?nia 2011 roku po po?udniu (w okolicach godziny 14 lokalnego czasu - czyli o 5 rano naszego czasu) himalai?ci z Polski, w sk?adzie: Adam Bielecki, Tomasz Wolfart oraz Artur Hajzer dokonali niesamowitego na skal? ?wiato? osi?gni?cia - uda?o im si? zdoby? piaty szczyt ?wiata, czyli gór? Makalu w Himalajach o imponuj?cej wysoko?ci 8463 m. Jest to oczywi?cie potwierdzona informacja (potwierdzi? j? sam Nimgma Sherpa we w?asnej osobie, czyli przewodnicz?cy nepalskiej agencji, organizatora polskiej wyprawy - "Seven Summit"). Ca?a ekspedycja liczy?a osiem osób, natomiast jej przewodnicz?cym by? Polak Artur Hajzer. Ekipa wyruszy?a do Nepalu ju? 20 sierpnia, natomiast na sam? wspinaczk? dali sobie czas do ostatnich dni pa?dziernika (warunki pogodowe s? wtedy jeszcze sprzyjaj?ce, cho? wcale nie ?atwe). Osoby z polskiej dru?yny to mi?dzy innymi Adam Ciu?ka, Tomasz Chwastek, Kacper Tekieli oraz Marek Sta?czak. Niestety, z powodu problemów ze zdrowiem w wyprawie nie uczestniczy? u musia? wcze?niej do kraju powróci? Jacek Gro?.

Wyczyn naszych polskich alpinistów to pierwsze od bagatela dwudziestu czterech lat wej?cie na ten szczyt, a tak?e pi?te wej?cie Polaków na Makalu bez u?ycia aparatów tlenowych. Makalu, czyli pi?ty najwy?szy szczyt ?wiata znajduje si? w pa?mie Himalajskim i jest oddalony od najwy?szej góry ?wiata o oko?o 20 kilometrów. Zdobyty zosta? po raz pierwszy w maju 1955 przez par? Francuzów, od tamtego czasu szczyt go?ci? niemal?e dwustu alpinistów, a liczba ta stale ro?nie. W grupie tej znajduje sie siedmiu Polaków, warto wspomnie? tak?e o Ryszardzie Ko?akowskim, którego zej?cie z tego szczytu sko?czy?o si? niestety tragicznie. Dowodzi to po raz kolejny, ?e w?a?ciwe przygotowanie i zabezpieczenie jest nieocenione w takich sytuacjach.