Himalaje to g?ównie lodowce

 

Tajemnic? nie jest fakt, ?e wszystkie najwy?sze szczyty Himalajów to lodowce. Naukowcy badaj?cy wp?yw ocieplenia klimatu na ?rodowisko wysnuli tez?, jakoby do roku 2035 wszystkie Himalajskie szczyty przesta?y by? lodowcami. Indyjscy naukowcy, po obalaniu przypuszcze? o topnieniu lodowców w odpowiedzi na zapytania indyjskiego parlamentu, postanowili si? nie zwraca? do prasy z t? informacj?. Na dzie? dzisiejszy istnieje oko?o 50 lodowców, które pracowa?y naukowo. Szczerze mówi?c, 50 lodowców jest absolutnie wierzcho?kiem góry lodowej - by dowiedzie? si? o innych himalajskich lodowcach informacje tak ogólne s? ma?o pomocne. Przypuszcza si?, ?e ustalenie jak d?ugo ka?da góra pozostanie lodowcem zajmie nam wieki do pracy. P?otki obfituj? - wielkie lodowce le?? powy?ej 18k m, co czyni je praktycznie niedost?pnymi do bada? naukowych. Pasmo górskie mie?ci si? równie? wzd?u? napi?tych i niebezpiecznych granic mi?dzy Indiami, Pakistanem i Chinami - to równie? nie u?atwia bada? naukowych, szczególnie ?e cz?sto wymagane s? tam specjalne uprawnienia z urz?dów. Konsensus w?ród naukowców jest na ten moment taki, ?e dane zebrane do tej pory na ogó? pokazuj? tendencje w?ród lodowców w pó?nocno-wschodniej cz??ci Himalajów. Ale pozostaje jeszcze debata nad tym, dlaczego te lodowce si? kurcz? oraz jaka jest tego przyczyna i jak d?ugo pozostan? jeszcze lodowcami.

Ten kto wie jak wygl?daj? Himalaje i by? tam chod? raz w ?yciu to na pewno pami?ta ?e znajduj? si? tam przepi?kne ?a?cuchy górskie które rozci?gaj? si? na naprawd? imponuj?cej d?ugo?ci. Jak wiadomo Himalaje to nie tylko góry, szczyty typu Sziszapangma, to tak?e lodowce które zajmuj? tam najwi?kszy obszar bo rozci?gaj? si? one na powierzchni 33 tysi?cy kilometrów kwadratowych co z pewno?ci? jest te? imponuj?c? rozleg?o?ci?. Lodowcem, nazywamy taki szczyt, lub te? obszar, na którym w cyklu rocznym ilo?? zalegaj?cego ?niegu i lodu nie zmniejsza si? (dotyczy to ca?ego roku, a wi?c tak?e i okresu letniego). Wraz z globalnym ociepleniem klimatu nale?y si? spodziewa?, ?e linia lodowców b?dzie si? stopniowo przesuwa?a w gór?, bowiem temperatura obni?a si? zaledwie o pó? do jednego stopnia wraz z ze wzrostem wysoko?ci o sto metrów. Sama masa lodu który pokrywa Himalaje równie? jest imponuj?c? statystyk? gdy? jest to ponad 6, 5 tysi?cy kilometrów sze?ciennych. Lodowce te s? skoncentrowane zazwyczaj wokó? wielkich masywów górskich czy te? blisko najwa?niejszych szczytów. J?zory lodowców s? bardzo krótkie. Kolejn? ciekawostk? jest to ?e wody z topniej?cych lodowców sp?ywaj? i zasilaj? wielkie rzeki jak indyjski Ganges. Warto odwiedzi? Himalaje zw?aszcza dla tego aby zobaczy? to wspania?e zjawisko czy te? jeden z najni?szych szczytów Sziszapangma, to z pewno?ci? ciekawe rzeczy.