Himalaje to bardzo trudne i wymagaj?ce góry

 
Himalaje to pasmo góskie, które wed?ug podstawowego podzia?u sk?ada si? z 3 najwa?niejszych pod-pasm górskich. S? to (w kolejno?ci od najwi?kszych): Wielkie Himalaje b?d?ce pasmem le??cym po stronie pó?nocnej, Ma?e Himalaje zlokalizowane w samym ?rodku pasma, a tak?e pasmo Siwalik znajduj?ce si? na po?udniu. Istnieje równie? drugi, alternatywny bardziej dok?adny podzia?, gdzie jako kryterium stosuje si? podzia? terytorialny. Wed?ug tego podzia?u wyró?niamy:
  • Himalaje Kaszmirskie (najwy?szy szczyt tego pasma to Nanga Parbat, 8125 m)
  • Himalaje Pend?abskie (najwy?szy szczyt tego pasma to Nunkun, wysoko?? 7135 m)
  • Himalaje Garhwalu (najwy?szy szczyt tego pasma to Nanda Devi, wysoko?? 7816 m)
  • Himalaje Nepalskie (najwy?szy szczyt tego pasma to Mount Everest, wysoko?? 8850 m)
  • Himalaje Sikkimskie (najwy?szy szczyt tego pasma to Kanczendzonga, wysoko?? 8586 m)
  • Himalaje Bhuta?skie (najwy?szy szczyt tego pasma to Gangkhar Puensum, wysoko?? 7570 m)
  • Himalaje Assamskie (najwy?szy szczyt tego pasma to Namcze Barwa, wysoko?? 7755 m)


Niestety nikt nie mówi? ?e chodzenie po górach jest rzecz? prost? zw?aszcza je?li mówimy o tych najwy?szych górach które, jednak po jakim? czasie zosta?y zdobyte i ludzie którzy tego dokonali przeszli do prawdziwych kart historii i do dzi? ich nazwiska s? znane ca?emu ?wiatu. Niew?tpliwie himalaje to jedne z najpi?kniejszych gór jakie widzia?a kiedykolwiek ziemia. Tak wi?c nic nie ulega w?tpliwo?ci ?e to w?a?nie te góry s? jednym z najbardziej odwiedzanych przez turystów z ca?ego ?wiata miejscem niezapomnianym o bardzo wa?nym znaczeniu historycznym. Ka?dy turysta musi jednak wiedzie? jak trzeba zachowywa? si? w górach nawet najmniejszy szczyt himalajów Sziszapangma jest bardzo niebezpiecznym miejscem i tylko odpowiednie zachowanie czyli nie krzyczenie i wykonywanie innych czynno?ci sprawi, ?e b?dziemy w pe?ni bezpieczni, a nasze bezpiecze?stwo jest spraw? wa?n? bez w?tpienia nale?y po prostu przyzwyczai? si? do sytuacji oraz warunków jakie panuj? na samej górze.