Himalaje s? naprawd? imponuj?ce

 
Wiele osób naprawd? z podziwem potrafi podziwia? ten wspania?y i dobrze zachowany do dzi? ?a?cuch górski który niew?tpliwie jest jednym z najwa?niejszych w historii o czym ?wiadczy nie tylko jego wysoko?? lecz tak?e szeroko?? która wynosi do 350 km, jest to w pewnym sensie system bardzo du?ych grzbietów które rozci?gaj? si? na bardzo du?ym obszarze. Je?li jednak chodzi o aktywno?ci sejsmiczne to w Himalajach zdarza?y si? wypadki osuni?? ziemi zw?aszcza przy takich szczytach górskich jak Sziszapangma, jednak ostatnie zarejestrowane wstrz?sy mia?y miejsce w roku 2005 gdzie si?a takiego trz?sienia wynosi?a prawie 8 w skali Richtera. Jednak to nie powinno w ?aden sposób odstrasza? turystów, gdy? takie zjawiska raczej ju? d?ugo si? nie powtórz?, jednak zalecana jest ostro?no?? gdy? natura naprawd? potrafi by? zawsze i wsz?dzie nieprzewidywalna o czym ?atwo si? jest przekona?. Dobrym pomys?em przed wyruszeniem mo?e by? analiza odczytów sejsmograficznych, a tak?e upewnienie si?, ?e w tym rejonie nie sa przewidywane w najbli?szym czasie ró?nego rodzaju ruchy tektowniczne. Je?li tylko zadbamy o odpowiedni poziom bezpiecze?stwa, Himalaje to z pewno?ci? dobry i w?a?ciwy wybór jaki mo?emy podj?? dzisiaj, nie po?a?ujemy tego.

Zakres Himalajski, najwy?sze pasmo górskie okre?lane najcz??ciej jako Himalaje czy Himalayas (j?z. ang.), to najwy?sze na ?wiecie pasmo górskie zlokalizowane bezpo?rednio na pó?noc od subkontynentu indyjskiego. Co za tym idzie, poj?cie to mo?e równie? odnosi? si? do ogromnego systemu górskiego, który dodatkowo obejmuje obszary takie jak Karakorum, Hindukuszu a tak?e inne, mniejsze zakresy, rozci?gaj?ce si? a? od Knot Pamir. Niektóre z najwi?kszych wyst?puj?cych na ?wiecie systemów rzecznych znajduj? si? w?a?nie si? w Himalajach, za? ich ??czne zlewnie skupiaj? w swojej okolicy ponad 3 miliardy ludzi z 18 krajów (co stanowi prawie po?ow? ziemskiej populacji). Himalaje g??boko ukszta?towa?y kultur? Azji Po?udniowej - bardzo wielu himalajskich szczytów stanowi? ?wi?te relikwie w hinduizmie, buddyzmie i religii sikhizmu. Geologicznie, Himalaje powsta?y w skutek ruchu p?yty tektonicznej z pó?nocy o 15 cm na rok, z kontynentu Eurazji, co zacz??o si? oko?o 70000000 lat temu, za? sam ruch trwa do dzi?. Spowodowa?o to powstawanie himalajskich szczytów k?towych: l?ejsze ska?y z dna morskiego w tym czasie by?y ?atwo podnioszone do góry. Cz?sto cytowanym faktem do zilustrowania tego procesu jest to, ?e szczyt Mount Everest jest wykonany z morskiego kamienia wapiennego.