Dzisiaj Himalaje jutro ca?y ?wiat

 
Z pewno?ci? ka?dy z nas lubi wycieczki po górach, niezale?nie od tego w jaki miejscu si? znajdujemy takie wycieczki z pewno?ci? s? bardzo ciekawe i pozwalaj? nam zwiedzi? to co zosta?o je?li to zwiedzenia. Je?li wybrali?my si? w podró? w Himalaje to z pewno?ci? musimy zajrze? na najni?szy szczyt w tych terenach. Sziszapangma to jednocze?nie najpó?niej zdobyty szczyt w tym rejonie oraz ze wszystkich szczytów które maj? warto?? 8000. Zosta? on zdobyty podczas wyprawy chi?skiej. Na samym szczycie znajduje si? pot??ny masyw górski który jednocze?nie, jest pokryty wiecznym ?niegiem i lodowcem co sprawia ?e widok z samej góry to co? wspania?ego co ci??ko jest opisa? dzisiaj s?owami. Dlatego podsumowuj?c to wszystko Himalaje i tybet op?aca si? odwiedza? w celach wycieczkowych, gdy? jakby nie patrze? to bardzo wa?ne dwa miejsca które s? niezwykle op?acalne dzisiaj dla nas, i dlatego grzechem by by?o to jakby?my chocia? raz w ?yciu nie odwiedzili tego cudownego miejsca. Z pewno?ci? amatorzy chwalenia si? swoimi woja?ami wakacyjnymi doceni? wysoka warto?? tych miejsc - zdj?cia z Tybetu b?d? te? Himalajów z pewno?ci? wywo?aj? zazdro?? na twarzach znajomych. Dzieje si? na pewno tak, z powodu kosztów takiej wyprawy, ale równie? samozaparcia, ktore potrzebne jest aby ca?e takie przedsi?wzi?cie zrealizowa?. Nie ukrywajmy, wyjazd w Himalaje z pewno?ci? wymaga d?ugich przygotowa? i treningów - musimy zadba? zarówno o kondycj? fizyczn?, jak i pokusi? si? o zakup niezb?dnego ekwipunku, dzi?ki któremu podró? i niekiedy nawet wspinaczka b?dzie dla nas komfortowa, bezproblemowa i co najwa?niejsze bezpieczna! I niech nie zmyli nas pora roku, w której wyruszymy - zdobycie o?miotysi?cznika zim? stanowi nie lada wyczyn, to mimo to tak?e i latem jest to niezwykle wymagaj?ce zadanie. Pami?tajmy, ?e góry to tak naprawd? zywio? - pogoda potrafi si? tam zmienia? niesamowicie szybko, b?d?my wi?c przygotowani na ka?d? ewentualno??, wszak lepiej mie? nieco ci??szy ekwipunek, ni? pó?niej w sytuacji krytycznej ?a?owa?, ?e brakuje nam w?a?ciwego sprz?tu.