Dzisiaj góry s? bardzo dobrym sposobem na sp?dzanie czasu

 
Góry, mimo ?e stanowi? ciekaw? form? sp?dzenia czasu nie sa jednak najlepszym pomys?em dla wszystkich amatorów aktywnego wypoczynku. Sziszapangma, znany i trudny o?miotysi?cznik ju? od wielu lat nie jest ?atw? gór? - wymaga bowiem wieloletnich przygotowa?. Je?li chodzi o budow? geologiczn? tego szczytu, jego zasadnicze wypi?trzenie nast?pi?o dopiero w erze oligocenu, podczas trwaj?cej wtedy orogenezy alpejskiej (dotyczy?a ona ca?ego pasma Alp oraz Himalajów). Góry te sk?adaj? si? prawie zawsze z kolejnych, równoleg?ych wzgl?dem siebie luków, których wysoko?? zwi?ksza si? w miar? pod??ania w kierunku pó?nocy. Zbudowane s? one praktycznie zawsze ze ska? krystalicznych (g?ównie magmowych i metamorficznych, cho? oczywi?cie nie tylko) i w znacznej wi?kszo?ci sk?adaj? si? z granitów oraz gnejsów, a tak?e ska? osadowych, pochodz?cych z przeró?nych okresów (od prekambru pocz?wszy, na trzeciorz?dzie sko?czywszy). Isototn? informacj? jest z pewno?ci? to, ?e zachodzi tu bardzo wa?ny proces gwa?townej erozji, dzi?ki czemu rozwijaj? si? tu gigantyczne wr?cz obrywy oraz osuwiska skalne.

Dzisiaj wiele gór które jednocze?nie s? najwi?ksze i najmasywniejsze sprawiaj? ?e ukszta?towanie terenu wokó? takich gór jak himalaje powoduj? ?e bardzo niewiele jest prze??czy dzi?ki którym mo?emy spokojnie przejecha? samochodem jednak nie znaczy to ?e, takich prze??czy nie ma. Góry i prze??cze to du?e rozleg?e tereny. Co prawda wyró?niamy te? wiele mniejszych prze??czy jednak?e nie da rady przez nie swobodnie przejecha? gdy? s? one po?o?one zbyt wysoko lub te? s? na tyle ma?e ?e nie przejedziemy przez nie samochodem. Najwi?ksz? prze??cz? jaka znajduje si? w himalajach jest Semo La - 5565m. Przez te prze??cz? najcz??ciej mo?na dosta? si? do najwa?niejszych szczytów górskich które dzisiaj s? dla nas obecne. Takim szczytem do którego mo?emy si? dosta? jest Sziszapangma, jest to najni?szy szczyt który jest dost?pny w ca?ych himalajach. Tak?e dzisiaj nie ma ostatecznie problemu, aby dosta? si? w jak?e wa?ne miejsca w ca?ych górach.