Czy warto wybra? si? w Himalaje na trekking?

 
Trekking mo?e by? ciekaw? form? rozrywki lub rodzajem sportu, który pozwoli nam na utrzymanie kondycji, Trekking w górach potrafi by? m?cz?cy, jednak z pewno?ci? sprawi wielk? frajd? wszystkim mi?o?nikom górskich wycieczek. Je?li chcemy mo?emy na trekking wybra? si? w Himalaje. Niektóre biura podró?y specjalizuj? si? w takich wyprawach. Je?li kochamy góry, a chcemy prze?y? niesamowit? przygod?, koniecznie wybierzmy si? na trekking w?a?nie w Himalaje. Nie musimy si? obawia? o swoje zdrowie czy ?ycie. Na trekkingu nie ma mowy o niebezpiecznych, oblodzonych trasach, czy wspinaczce górskiej. Na trekkingu chodzi si? u podnó?a najwi?kszych szczytów ?wiata, jednak jeste?my tam zupe?nie bezpieczni. Biura podró?y, które oferuj? takie wyprawy, przewa?nie robi? to od wielu lat i maj? dobrze wyspecjalizowan? kadr?. Warto doda?, ?e nie ma ogranicze? wiekowych co do udzia?u w takiej wyprawie. Oznacza wi?c to, ?e wycieczka b?dzie niesamowit? podró??, jednak najzupe?niej bezpieczn?. Z pewno?ci? o takiej wyprawie u podnó?a Sziszapangmy, b?dziemy opowiada? naszym dzieciom i wnukom.

Shishapangma to skryty klejnot Tybetu, le??cy na zachód od Mount Everestu, tu? za zakresem The Langtang. Pi?ciodniowy trekking do obozu g?ównego Shishapangma jest ?atwiejszy ni? inne w?drówki w Tybecie, gdy? nie wymaga przekraczania ?adnych wysokich prze??czy. Sama góra jest jednak tak wielka, ?e trzeba si? przygotowa? jak do ka?dej innej wyprawy w Tybecie, a mo?e nawet lepiej. Ze wzgl?du na lokalizacj? podczas wyprawy natkn?? si? mo?na na chmury monsunowem, które przynosz? bardzo cz?sty deszcz w okresie od czerwca do wrze?nia nad obszarem Jurgal Himal. Ze wzgl?du na sam moonsun pod?o?e alpejskie jest tutaj dobrze od?ywione - wyst?puj? bujne ??ki i znakomity przekrój dzikich kwiatów w okresie letnim. Po w?drówce kierujemy si? do Lhasy. Po drodze odwiedzamy klasztor Taszilhunpo w Shigatse i fort Gyantse, a tak?e klasztor Kumbum w Gyantse. Cz??? l?dow? wycieczki do Lhasy jest wzbogacona o liczne spotkania z jakami oraz pasterzami owiec, w otoczeniu spokojnych niebieskich jezior i fascynuj?cym pi?knem niebem. Trekking na obszarze Tybetu to wiele wysokich przebiegów po drodze,a tak?e delektowanie si? wspania?ymi widokami, z których to w?a?nie docieramy do Lhasy. Dwa dni zwiedzania pozwol? zobaczy? wszystkie wa?ne miejsca w Lhasie. Ko?czymy nasz? podró? sensacyjnym lotem nad Himalajami do Katmandu.