Co kryje si? pod nazw? ?Sziszapangma?

 
Sziszapangma brzmi bardzo orientalnie i mo?e kojarzy? si? z Indiami. Jednak to nie w Indiach, a w Tybecie, po?o?ony jest najmniejszy z o?miotysi?czników, czyli w?a?nie Sziszapangma. Szczyt tej góry, mie?ci si? na wysoko?ci 8013 metrów n. p. m. Cho? jej wysoko?? jest sporna, poniewa? niektórzy badacze uwa?aj?, ?e Sziszapangma si?ga a? 8046 metrów n. p. m. Sziszapangma to najni?szy z o?miotysi?czników, dlatego bardzo rzadko jest celem wypraw himalaistów. Z tego te? powodu, szczyt tej góry, zosta? zdobyty dopiero w 1964 roku przez Chi?czyków. Warto w tym miejscu wspomnie?, ?e pierwszego wej?cia zim?, dokonali Polacy w 2005 roku. Przed nimi, szczyt ten zdobywa?o wielu Polaków, a jako pierwsza zdoby?a go w 1987 roku Wanda Rutkiewicz wraz z Ryszardem Wareckim. W tym samym roku szczyt ten zdobyli równie? Jerzy Kukuczka i Artur Hajzer. Sziszapangma cho? najni?sza ze wszystkich o?miotysi?czników, równie? tych znajduj?cych si? w Karakorum, poch?on??a wiele istnie?. Do 2000 roku odnotowano 167 wej?? z czego 24 osoby ju? nigdy nie opu?ci?o Sziszapangmy.

Oto lista najbardziej znanych wypraw na ten szczyt:
 1. 1980 7 maja, "Trasa Pó?nocna" (drugie wej?cie) Michl Dacher, Wolfgang Schaffert, Günter Sturm i Fritz Zintl
 2. 1980 12 maja, Sigi Hupfauer i Manfred Sturm - weszli jako cz??? niemieckiej ekspedycji
 3. 1980 13 pa?dziernika, "Northern Route" (wej?cie trzecie) przez Ewalda Putz i Egona Obojes, w ramach austriackiej wyprawy
 4. 1981 30 kwietnia, "Northern Route" (czwarte wej?cie) przez Junko Tabei i Rinzing Phinzo i Gyalbu Jiabu, w ramach wyprawy dla japo?skich kobiet
 5. 1981 28 maja, "Trasa Pó?nocna" (pi?te wej?cie) przez Reinholda Messnera i Friedl Mutschlechner, w ramach austriackiej wyprawy
 6. 1982 28 maja, "Route brytyjski" twarz? na po?udnie (styl alpejski), FA Doug Scott, Alex MacIntyre i Roger Baxter-Jones (wszyscy z Wielkiej Brytanii). Trasa nast?puje po prawej na po?udniowo-zachodniej cz??ci szczytu
 7. 1987 18 lipca, Elsa Avila, Carlos Carsolio staj? si? pierwszymi Meksykanami na szczycie Shishapangma. Dla Ávila, to jego pierwszy o?miotysi?cznik, za? dla Carsolio drugi, wej?cie poprzez pó?nocn? twarz / grzbiet do centralnego szczytu, nast?pnie wzd?u? Arete do g?ównego szczytu, z Wand? Rutkiewicz i Ramiro Navarrete, i Ryszardem Wareckim
 8. 1987 18 wrze?nia, na zachodni grzbiet, FA Jerzy Kukuczka i Artur Hajzer - oboje z Polski). Kukuczka zjecha?a dodatkowo na nartach w dó? z okolic szczytu
 9. 1987 19 wrze?nia, centralny couloir, North Face, FA Alan Hinkes (UK) i Steve Untch (USA)
 10. 1989 Central wej?cie twarz? na po?udnie, alpini?ci Andrej Stemfelj i Pavle Kozjek
 11. 1990 Lew? cz??ci? (lewy ?leb), na po?udniowy zachód, Wojciech Kurtyka (Polska), Erhard Loretan (Szwajcaria) i Jean Troillet (Szwajcaria)
 12. 1993 Daleki-prawy ?leb, na po?udniowy zachód, wej?cie samodzielne przez Krzysztofa Wielickiego (Polska)
 13. 2002 5 maja, "korea?ska trasa" na po?udniowo-zachodniej cz??ci, Park Hun i Kang Yeon Ryoung (obie Korea Po?udniowa)
 14. 2002 26 pa?dziernika: Toma? Humar (S?owenia), Maxut Zhumauev, Denis Urubko, Aleksiej Raspopov i Wasilij Pivtsov dotarli do szczytu. Toma? Humar wspi?? si? jedynie na ostatnie 200 m wej?cia i zej?cia
 15. 2004 11 grudnia, Jean-Christophe Lafaille (Francja) wywo?uje kontrowersje, kiedy wspina si? wzd?u? "brytyjskiej trasy" na po?udniowo-zachodniej cz??ci samodzielnie, a do tego wykonuje wspinaczk? zimow?. Poniewa? nie by?a to zima kalendarzowa, zmienia on swoje roszczenie do wspinaczki "w warunkach zimowych".
 16. 2005 15 stycznia, pierwsze wej?cie zim? (kalendarzow?): Piotr Morawski (Polska) i Simone Moro (W?ochy)
 17. 2011 16-17 kwietnia, Ueli Steck (Szwajcaria), wej?cia samodzielne po?udniowo-zachodni? cz??ci? w 10,5 godziny, pozostawiaj?c obóz bazowy na wysoko?ci 5306 m, powrót do obozu 20 godzin pó?niej