Ciekawostki o Sziszapangma

 
Ka?dy kto interesuje si? wspinaczk? górsk?, powinien kojarzy? nazw? Sziszapangma. Nazwa ta wywodzi si? z tybeta?skiego i oznacza Gra? nad Trawiast? Równin?. Sziszapangma to góra w Himalajach. Jest najni?szym o?miotysi?cznikiem i jest wliczana do korony ziemi. Je?li wi?c kto? chce zdoby? wszystkie o?miotysi?czniki, nie ominie go spotkanie z Sziszapangm?. Góra ta jest wyj?tkowo ciekawa, w?a?nie przez to, ?e jest najmniejsza ze wszystkich o?miotysi?czników. Jej szczyt umiejscowiony jest na 8013 m n. p. m. Napisano o niej ksi??k?, na podstawie której powsta? film. Zarówno ksi??ka jak i film, nosz? wspólny tytu? ?Siedem lat w Tybecie?. Z pewno?ci? ka?dy s?ysza? o tej oscarowej produkcji, jednak nie ka?dy kojarzy? j? w?a?nie z t? gór?. Rzeka Arun, dop?yw Gangesu, ma swój pocz?tek w?a?nie w Sziszapangmie. Na 167 wej?? na szczyt Sziszapangmy, oko?o 11 to wej?cia Polaków. Nasz rodak Piotr Morawski wraz z w?oskim koleg? Simone Moro, dokonali tego, czego nie zrobi? nikt wcze?niej. Zdobyli oni zim? Sziszapangm?. Ostatnie wej?cie Polaka na Szisz?pangm? odby?o si? w 4 pa?dziernika 2005, w wykonaniu duetu, czyli Bogus?awa Magrela i Adama Sikory.
??cznie na szczyt ten zanotowano do roku 2000 a? 167 wej??, ale nie mo?na zapomnie? o ?niwie ?mierci - a? 21 ?mia?kom nie uda?o si? zdoby? szczytu, a dodatkowo wypraw? t? przep?acili oni swoim ?yciem. Inn? wa?n? ciekawostk? jest fakt, i? Sziszapangma tworzy pot??ny masyw, który przez ca?y niemal?e rok pokryty jest wiecznymi ?niegami i lodowcami. Dodatkowo, w cz??ci pó?nocnej sk?onu swe ?ród?a ma rzeka Arun, b?d?ca cz??ci? dorzecza Gangesu. Geneza nazwy tego szczytu jest nast?puj?ca: jego tybeta?ska nazwa, czyli "Shi-sha-sbang-ma" oznacza nic innego jak w?a?nie Gra? nad Trawiast? Równin?. Ostatni? ciekawostk? jest fakt, i? ró?ne ?ród?a podaj? inne wysoko?ci bezwgl?dne tej góry - wed?ug najszerzej przyj?tej informacji ma on 8013 m n.p.m., warto jednak wspomnie?, i? niektóre ?ród?a podaj? tu warto?ci wy?sze, takie jak 8027 metrów nad poziomem morza, lub te? nawet 8046 m n.p.m!