Sziszapangma ? co o niej wiadomo?

 

W?ród czternastu o?miotysi?czników, znamy nazwy zaledwie kilku. Ka?dy kto uczy? si? w szkole geografii wie, ?e najwy?szym szczytem jest Mount Everest, który bywa nazywany Czomolungm?. Z wielu filmów znamy równie? K2. Góra ta, uwa?ana jest za wyj?tkowo niebezpieczn?. Jednak niewiele osób, s?ysza?o o o?miotysi?czniku, którego nazwa brzmi Sziszapangma, czyli Gra? nad Trawiast? Równin?. Nazwa tej góry wywodzi si? z j?zyka tybeta?skiego, a sam szczyt le?y w?a?nie w Tybecie, czyli we wspó?czesnych Chinach. Sziszapangma mierzy 8013 m n. p. m. cho? niektóre ?ród?a podaj?, ?e ta wysoko?? jest nieco wy?sza. Sziszapangm? uwa?a si? wi?c za najni?szy ze wszystkich o?miotysi?czników, zarówno tych po?o?onych w Himalajach jak i w Karakorum. Sam szczyt góry, jest bardzo obszerny i pokryty jest lodem i ?niegiem. To w?a?nie z tej góry, rozpoczyna swój bieg rzeka Arun, która jest dop?ywem Gangesu. Cho? nazwa Sziszapangma mo?e wydawa? si? nieznana to wi?kszo?? z nas powinno j? kojarzy?. To w?a?nie o tym o?miotysi?czniku, opowiada? film ze znanym hollywoodzkim aktorem pod tytu?em ?Siedem lat w Tybecie?. Film ten powsta? na podstawie ksi??ki pod tym samym tytu?em i opowiada histori? niemieckiego alpinisty. Ksi??ka ma charakter podró?niczy, a tak?e historyczny i ka?da osoba, która my?li o wyprawie w Himalaje, powinna si? z ni? zapozna?. Poniewa? Sziszapangma jest najni?szym o?miotysi?cznikiem, zdobyta zosta?a jako ostatni, bo dopiero w 1964 roku. Co ciekawe zimowego wej?cia na szczyt dokona? Polak oraz W?och, dopiero w 2005 roku. Pierwsz? polk? jaka stan??a na szczycie by?a Wanda Rutkiewicz w 1987 roku. W tym samym roku szczyt ten zdoby?, najbardziej znany polski himalaista, Jerzy Kukuczka. Je?li chcieliby?my na w?asne oczy zobaczy? Sziszapangm?, albo jaki? inny o?miotysi?cznik, koniecznie powinni?my pomy?le? o wyprawie trekkingowej w Himalaje. Jest ona przeznaczona dla osób zdrowych, które maj? kondycj? fizyczn?. Taka wyprawa trwa bowiem kilkana?cie dni. Jednak nie ma ?adnych ogranicze? wiekowych co do uczestników.

Istnieje wiele ró?ni?cych si? mocno od siebie teorii na temat rozumieniu nazwy tego szczytu. Geolog Toni Hagen, który pracowa? wiele lat w Nepalu, wyja?nia nazw? jako oznaczenie "??ki" (Pangma) lub te? "trawiastej równiny", nad którym rozposciera si? "grzebie?" lub te? jak kto woli "zasi?g" (Shisha lub Chisa w lokalnym dialekcie tybeta?skim). Inn? genez? nazwy Shishapangma sugeruje tybetolog Guntram Hazod, który przypisuje jej lokaln? histori?, t?umacz?c? t? nazw? w dos?ownym znaczeniu wed?ug j?zyka tybeta?skiego: nazwa shisha oznacza "padlin? zwierz?cia", natomiast sbangma oznacza "osad powsta?y warzenia piwa". Wed?ug licznych opowie?ci, które mo?na us?ysze? u ludzi mieszkaj?cych u podnó?a tego szczytu, jednej ci??kiej zimy ?nieg zabi? wi?kszo?? zwierz?t na pastwiskach i wszystko, co ludzie ?yj?cy w pobli?u gór musieli je?? to mi?so pad?ych zwierz?t i s?ód osadu pozosta?ego po warzonych piwach, st?d te? góra zosta?a nazwana Shisha Pangma (szisza sbangma).

Na kolejnych podstronach naszego serwisu przygotowali?my rozleg?e opracowanie po?wi?cone najni?szemu o?miotysi?cznikowi ?wiata - znajdziecie tu Pa?stwo informacje o ekspedycjach na Shish? Pangm?, o ukszta?towaniu terenu i lokalnych obyczajach, o tym jak przygotowa? si? na wypraw? lub trekking, a tak?e wiele ogólnych informacji o Himalajach, rejonie Nepalu i wspinaczce wysokogórskiej. Strona nie jest dedykowana alpinistom, poniewa? zawiera wiele podstawowych informacji - z ca?? pewno?ci? b?dzie jednak nieocenionym ?ród?em informacji dla wszystkich kochaj?cych góry i marz?cych o wyprawie na najwy?sze szczyty ?wiata! Serwis jest stale rozszerzany o nowe tre?ci, st?d te? rekomendujemy zagl?danie na stron? co jaki? czas, zw?aszcza je?li chc? Pa?stwo by? na bie??co.

Szisza